Projektledning

Krafttag tillhandahåller projektledare med spetskompetens för att utveckla och effektivisera projekt inom miljövänlig kraftförsörjning.

Projektledning

Krafttag tillhandahåller projektledare med spetskompetens inom ABT06, AB04 för att utveckla och effektivisera projekt inom miljövänlig kraftförsörjningssystem.

Genom riskanalyser och systematisk arbetsmiljöarbete minimerar vi riskerna i varje projekt. Vi levererar kostnadskalkyler, budgetar och prognostiserar upparbetningsgrad under projektets gång. Samtliga projektledare har utbildningarna: BAS P/U, ESA19 och Entreprenad juridik.

Projektledning för stationsprojekt

Genom vår tekniska kunskap deltar vi inte bara som projektledare utan vi fördjupar oss även i tekniken och dess grunder. Detta gör vi genom att ta del av tekniska underlag så som konstruktionsritningar, apparatspecifikationer och tekniska beskrivningar från våra beställare. Våra projektledare är välutbildade inom elkraftteknik och har jobbat med stationsprojekt allt från lokal till region nätsprojekt.


HSE Projektledning

Som HSE Projektledare (Health & Saftey Executive) är vi ofta med i projektering och utförandefasen då vi fungerar som expertis stöd i dessa frågor till våra uppdragsgivare. Vi tar fram analyser, modeller, processer och driver det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kunna uppfylla de krav som ställs på oss som utförare eller beställare i denna bransch. Vi ser även till i ett utförande stadie att entreprenörerna lever upp till beställarens krav.

Projektledning för arbetsmiljösamordnare

Som arbetsmiljösamordnare säkerställer vi att arbetsplatserna uppfyller kraven för arbetsmiljölagen (AML) för att eliminera arbetsolyckor. Vi finns där också för att stötta organisationen i alla arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt ansvarar och driver utvecklingen av interna rutiner och instruktioner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Projektledning för utredningsarbete

När kunden har identifierat ett specifikt problem kan vi ansvara och driva tekniska utredningsarbeten där vi som specialister går in och ser över vad lagkraven säger. Därefter analyserar vi hur det som ska uppnås kan göras på ett så kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Exempel på tekniska utredningsarbeten kan vara:

  • För höga EMC (Elektromagnetiska fält)
  • Jordfel i industrianläggning
  • Kortslutning i ett reläskydd

Kontakta oss på info@krafttagab.se för en personlig kontakt.